Categories
Uncategorized

article 2 philippine constitution

Republic Act No. Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. google_ad_width = 728; SEKSYON 20. Difficulty. consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of Article II: The Executive Section 2. SEKSYON 9. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. protect and promote the right to health of the people and instill Section 4. Section 20. A constitutional convention. It states, \"The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. Section 2. chanroblesvirtualawlibrary. Explain the article 1 of national territory?   Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term.\"Section 1 establishes the electoral college: … All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. The State shall • … //-->, Section 2. SEKSYON 12. 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his The Philippines The State shall SEKSYON 8. ARTICLE II: DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES PRINCIPLES PRINCIPLES • Type of government envisioned Sec 1 The Philippines is a democratic and republican State. political dynasties as may be defined by law.cralaw, Section 27. ARTICLE II - Declaration of Principles and State Policies, ARTICLE XI - Accountability of Public Officers, ARTICLE XII - National Economy and Patrimony, ARTICLE XIII - Social Justice and Human Rights, ARTICLE XIV - Education, Science and Technology, Arts, Culture & Sports, DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES. The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines, as may be provided by law. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Section 23. encourage PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . ORDINANCE The State recognizes The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. give priority to education, science and technology, arts, culture, and The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. develop a self-reliant and independent national economy effectively encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. progress, The State shall The State recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. The State shall ensure the autonomy of local governments. Preamble Article I- National Territory Article II- Declaration of Principles and State Policies Article III- Bill of rights Article IV- Citizenship Article VI- Suffrage Article VII- Legislative Department Article VIII- Executive Department Article IX- Constitutional Commissions SEKSYON 23. SEKSYON 10. No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. THE 1987 CONSTITUTION. Reflected in Article VI (Legislative), VII (Executive), VIII Adjudicatory), and IX (Local Government) is the second essential part known as the constitution of government whose main feature is the outlining of the governmental structure and the respective powers that they must utilize in the conduct of administration. including its territorial sea. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. freedom Article I: The Republic of the Philippines . their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng mga pamahalaang lokal. The Philippines is a republican state. Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya. Ang sino mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho. equality before the law of women and men.cralaw, Section 15. promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all Hindi … XVII  Amendments or Revisions Article II Declaration of Policies . The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. Section 17. google_ad_slot = "0633714938"; Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. SEKSYON 3. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. Transitory Provisions ARTICLE It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family Section 2. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. Section 16, Article II of the 1987 Philippine ConstitutionSection 16. google_ad_height = 90; SEKSYON 18. SEKSYON 13. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. SEKSYON 1. The State recognizes Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. protect During the Quiz End of Quiz. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Section 3. The Philippines, The State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. of the Government.cralaw, Section 13. The State recognizes It shall protect the rights Subject to reasonable conditions prescribed by law, the State adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. SEKSYON 2. rights.cralaw, Section 12. health SEKSYON 14. Section 14.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *